บัตรสมาชิก Kids Club โรงพยาบาลศรีสวรรค์

บัตรสมาชิก Kids Club โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง อายุ 15 ปี บัตรสมาชิกประเภท Kids Club มี 3 ระดับ ได้แก่ระดับ Benefit, Premium และ Prestige แต่ละประเภทบัตรมีสิทธิพิเศษที่ได้รับต่างกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีเงื่อนไขการได้รับสถานภาพบัตรดังนี้

บัตร Kids Club สถานภาพ Benefit

สถานภาพบัตร Benefit ผู้ป่วยเด็กที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับสิทธิ์การสมัครสมาชิกสถานภาพ Benefit ทันที

บัตร Kids Club สถานภาพ Premium

สถานภาพบัตร Premium พิจารณาจากใบเสร็จการใช้บริการใดๆที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ โดยมียอดใบเสร็จผู้ป่วยนอก 50,000 บาท ต่อครั้ง และ/หรือ ผู้ป่วยใน 500,000 บาท ต่อครั้ง จะได้รัรบสิทธิ์การสมัครสมาชิก/อัพเกรดสถานภาพ Premium ทันที

บัตร Kids Club สถานภาพ Prestige

สถานภาพบัตร Prestige พิจารณาจากการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้บริการใดๆที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ สะสมยอดใบเสร็จผู้ป่วยนอก 250,000 บาทขึ้นไป และ/หรือ ผู้ป่วยใน 1,000,000 บาท จะได้รับสิทธิ์การสมัครสมาชิก / อัพเกรดสถานภาพ Prestige ทันที โดยยอดสะสมและสถานภาพบัตรมีอายุ 12 เดือน ตามปีปฎิทิน

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
17 มิถุนายน 2567