ค้นหาแพทย์

กุมารเวช

พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพเด็ก ด้วยทีมกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา ให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความอบอุ่นใจในมาตรฐานการควบคุมโรค
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

แพทย์หญิงหรรษมน โพธิ์ผ่าน

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศิวัชญา สิงห์วิจารณ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศุภนิตยานนท์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงนันท์ธรา จักรธรานนท์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวนิดา วัฒนาวรรณะ

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงชฎากร รัตนบุรี

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงณัฐนรี ตันติกุลวัฒนกิจ

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงมุขเรขา ตั้งกิตติสุวรรณ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุภาวีร์ วสุอนันต์กุล

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงภัทราพร เปรมประพันธ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพิมพ์ชนก กุลศิริชวโรจน์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงธนิตนันท์ ภาปราชญ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวิภา วรัญญูวงศ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงทิราภรณ์ กาญจนพันธุ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงนภาพร จันทศรีสวัสดิ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงณัฐนรี ภู่พัฒนากุล

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุธา เอี่ยมกุลบุตร

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงประภาศิริ สิงห์วิจารณ์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์เอกชัย แดงรุ่งโรจน์

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสุภาวดี ทองเสน

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงชุติมา เซ้งอาศัย

กุมารเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
5 มิถุนายน 2566