ค้นหาแพทย์

รังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเจตจำนงเพื่อให้บริการตรวจทางรังสีอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานและปลอดภัย พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ

ขอบเขตการให้บริการ
-ตรวจวินิจฉัยทางรังสี : MRI 1.5Tesla , CT- Scan 443Slice, Digital Mammography, Bone Mineral Densitometer , Ultrasound , Special Radiography และ General Radiography
-บริการ Mobile X-Ray ที่หอผู้ป่วย กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
-ประสานงาน หรือนัดหมาย กับแหล่งให้บริการทางรังสี ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อส่งผู้ป่วยไปตรวจวินิจฉัยกรณีไม่มีเครื่องมือตรวจภายในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยหรือรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น ทำ Bone Scan หรือ การรักษา Thyroid โดยใช้ Iodine 131 เป็นต้น
-จัดเก็บข้อมูลภาพตรวจทางรังสีวิทยา Diagnostic Imaging และบันทึกผลการตรวจ
-ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การตรวจทางรังสีวินิจฉัย ความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากรังสี

วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

แพทย์หญิงนภัสวรรณ์ ศรีนันต์วรา

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงกุลกันยา สุขอมรรัตน์

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ปรีดีวัฒน์ เปรมบุญชื่น

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงนันท์วิภา จินดามพร

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวิมพ์วิภา วุฒิพิทยามงคล

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์อมเรศ ตาลเศวต

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงชญานิษฐ์ เลาหะอัญญา

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ฐิติพงศ์ เอมพรหม

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงแพรวพรรณ อุทะนุต

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ณัฏฐวุฒิ จิรอร่าม

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ธนกฤต มังคละไพบูลย์

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพัทธมน เตียรถ์เจริญกุล

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงรุจิรา พัฒนาวณิชกุล

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์สิทธิชัย อิ่มพิทักษ์

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพรรุจี หิรัญแพทย์

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์มนต์ชัย ปรีชาพลสิทธิ์

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพลอย วิเศษสาธร

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงมาศสุภา ไกรเสม

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวิศินี บุญแสง

รังสีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
5 มิถุนายน 2566